Om historiens riktning och tidens mening

Världsanden till häst

Vad förenar kristna, marxister, och upplysningsliberaler?
En gemensam nämnare för dessa tre (delvis överlappande) grupper är synen på tid och historia. Samtliga är nämligen överens om att tiden bär på mening och att historien har en riktning – men skiljer sig naturligtvis åt i synen på vad som styr historien och vart framtiden kommer leda. Milleniarism är inte en unikt kristen föreställning i den meningen att tanken om ett kommande jordiskt paradis återfinns i sekulariserad form i såväl marxism som liberalism.  Den socialistiska och den liberala franska revolutionen handlade båda i teorin om att kasta av sig förtryckets bojor (i form av kapitalism och oförnuft) till förmån för stundande tusenårsriken (i form av proletariatets diktatur och förnuftets tidsålder).

Ur ett längre historiskt perspektiv är dock synen på historien som meningsfull eller meningsbärande anmärkningsvärd. Nyligen har jag stött på tre olika läsvärda texter som alla uppehållit sig vid detta. I det följande tänkte jag delge tre korta utdrag från dessa texter:

1. Youval Noah Harari skriver i sin bok Sapiens (som vi snart kommer få höra mer om), bland annat om mänsklighetens skiftande syn på tid och framsteg:

Until the Scientific Revolution most human beings did not believe in progress. They thought the golden age was in the past, and that the world was stagnant, if not deteriorating. (p.294)

2. Under semestern har jag läst den katolske historikern Christopher Dawsons Progress & ReligionBoken som är skriven 1925 är en mycket läsvärd kritik av det förra sekelskiftets obändiga tro på framsteg och om synen på historien som ett kontinuerligt framåtskridande i form av rationalisering och sekularisering:

It is owing to this historical sense that the modern Western European differs most profoundly from men of other ages and cultures. World history means infinitely more to him than it meant to the ancient Greek or Oriental thinkers. To the latter, Time, and consequently History, were without ultimate value or significance; to the modern European they are the very foundation of his conception of reality. (p.30)

 

3. Nyligen läste jag en artikel av Stanley Hauerwas som berör den specifikt kristna synen på historien. Hauerwas kommenterar där David Bentley Harts kritik av den så kallade ”nya ateismen” och dess tro på att en ljusnande framtid är vår – om vi bara kastar av oss religionens ok.

Christians, drawing as they must on God’s calling of Israel to be the promised people, cannot help but believe that time has a plot – that is to say, Christians believe in history. A strange phrase to be sure, but one to remind us of how extraordinary it is for Christians to believe we come from a past that will find its fulfillment in the future.
Accordingly, we believe that time has a narrative logic which means time is not just one damn thing after another. The story of creation is meant to remind us that all that exists lends witness to the glory of God, giving history a significance otherwise unavailable. Creation, redemption, reconciliation are names for Christians that we believe constitute the basic plot line that makes history more than a tale told by an idiot.
Yet the very assumption that history has a direction is the necessary condition that underwrites the story of modernity earlier characterized by Hart – the story that has underwritten the new atheists’ presumption that, if history is finally rid of Christianity, we will discover through unconstrained reason how our politics can be made more just and humane.

Nu går vi mot helg!

 

Post-protestantismen och den sekulära metafysiken

Det är nu snart hundra år sedan Max Weber förklarade den moderna världen som avförtrollad. Influerad av Kant har Weber bidragit till att generationer skolats i konsten att rensa bort föreställningar om sådant som går bortom det som kan vägas och mätas, och har – lustigt nog –  därmed även trott sig rensat ut alla metafysiska föreställningar. På senare tid har dock allt fler, även i den svenska debatten, påpekat att vi moderna västerlänningar inte är så sekulära som vi utger oss för att vara. Senast var det Ivar Arpi, som i sin recension av David Thurfjells bok Det Gudlösa folket påpekade att svenskarna kanske är religiösa utan att veta om det. Signum uppmärksammade nyligen samma fenomen och kommenterade då även Magnus Malms bok, Som om Gud inte finns: en bok om sekularisering, som sällar sig till den växande skara som menar att ”att kyrkan inte primärt är ett offer för samhällets sekularisering, utan har det av­görande ansvaret för den”.

”Post-sekularitet” är termen som på senare tid använts för att beteckna den sekulära modernitetens självmedvetenhet om sina religiösa rötter, samt dess implicita metafysik i termer av en strikt uppdelning mellan transcendens och immanens. Men, istället för att använda termen post-sekulär borde vi kanske istället tala om vår tid som post-kristen, eller mer specifikt som post-protestantisk. Det menar i alla fall Joseph Bottum (tidigare chefredaktör för First Things) som förra året kom ut med boken An Anxious Age: The Post-Protestant Ethic and the Spirit of America.

Bottums tes är att kollapsen av vad som i USA kallas ”the mainline Protestant churches” (till vilka man bland andra brukar räkna episkopaler, presbyterianer, metodister, baptister, och unitarianer), har lett till en ny form av sekulariserad religion som han kallar ”post-protestantism”. Post-protestanterna är barn och barnbarn till den ekonomiska och politiska eliten i USA, som i stor utsträckning fortfarande återfinns bland vita, anglosaxiska, protestanter (WASPs). Men snarare än att tala om post-protestanterna som en elit kan de enligt Bottum närmast betecknas som utvalda (elect istället för elite). Detta då de enligt honom, trots att de övergett sina föräldrars kristendom, bär på en uppfattning om sig själva som andligt och moraliskt upplysta i förhållande till massorna som är kvar i äldre tiders ”omoderna” moraliska mörker. Bottum menar att post-protestanterna gestaltar en inflytelserik sekulär etik med tydliga rötter i den kollapsade amerikanska protestantismen.

I sin ansats att besvara frågan om vad som orsakat kollapsen av de protestantiska kyrkorna i USA framhåller Bottum i en podcast den tysk-amerikanske teologen Walter Rauschenbuschs och dennes ”social gospel” som betonade institutionell eller strukturell synd snarare än personlig dito.

I think it is the social gospel movement – not in its social concerns, but in its theological concerns. This is where too many of our friends don’t acutally take theology seriously, and I think theology has consequences. This is why I am looking to Max Weber because I think he is one of the few sociologist that got that. And I think that the social gospel moment had the capacity of collapsing these churches – not because it turned to social issues, but because if leaves nothing for Christ to do. And if going to Church doesn’t matter, and if Christ doesn’t matter – as long as you are among the redeemed – then people woke up one day and said, ”Why am I going to Church?”. And they stopped. The Church is unnecessary for their salvation. And the teachings of the church are unnecessary for their salvation. All that matters for them to know that they are saved is that they have the right social attitudes. And the effect of this is that all that matters is the right social attitude … so you get the bishop of the episcopalian church, Bishop Schori. She identifies Christianity with the United Nations statements on Millennial goals – that’s what it means to be a Christian. So the elite bureaucrats in the UN are in her eyes more fully Christian than the members of her own denomination. [min transkribering]

Bottum menar att stora delar av den ledande ekonomiska och politiska klassen i USA inte är sekulära i allmänhet – de är protestantiska dito. De har omformat sina föräldrars föreställningar om frälsningsvisshet och ”tron allena” till en sekulär etik där man blir ”frälst” i kraft av sina åsikter. Långtifrån att vara de gudlösa relativister, som somliga konservativa kristna apologeter menar, hävdar Bottum att post-protestanterna håller sig med en närmast metafysiskt förankrad etik. Central för denna etik är betoningen på rätt åsikter i relation till vissa kulturella konstruktioner som antagit närmast transcendenta egenskaper. 

We live in what can only be called a spiritual age, swayed by its metaphysical fears and hungers, when we imagine that our ordinary political opponents are not merely mistaken but actually evil. When we assume that past ages, and the people who lived in them, are defined by the systematic crimes of history. When we suppose that some vast ethical dilemma – racism, radicalism, cultural self-hatred, selfish blindness – determines the beliefs of classes other than our own. When we can make no rethorical distinction between absolute wickedness and the people with whom we disagree: The Republican Congress is the Taliban” President Obama is a Communist! Wisconsin’s governor is a Nazi!

We live in a spiritual age, in other words, when we believe ourselves surrounded by social beings of occult and mystic power. When we live with titanic cultural forces contending across the sky, and our moral sense of ourselves – of whether or not we are good people, or whether or not we are saved – takes its cues primarily from our relation to those forces. We live in a spiritual age when the political has been transformed into the soteriological. When how we vote is how our souls are saved.

Att vara en god människa handlar här om att inta rätt attityder och åsikter i relation till vissa ”metafysiska storord” som till exempel ”patriarkatet”, ”makt”, och ”hierarki”. Dessa termer fungerar som en sorts mytologiska abstraktioner som, utan att ges en konkret definition, gestaltar en form av ondska som man uppnår en form av moralisk upphöjdhet genom att ställa sig i opposition till.

Jag tänker att svensk offentlig debatt uppvisar liknande tendenser, även om detta post-kristna mytos delvis tar sig andra kulturella och geografiska uttryck på vår sida Atlanten. En vän gjorde mig till exempel nyligen uppmärksam på hur Sanna Lundells sommarprat kan ses som ett uttryck för denna post-protestantism i den mening att ondskan uppfattas finnas ”där ute” i form av abstraktioner som ”patriarkatet”, eller ”den heterosexuella tvåsamhetsnormen”. Meningsmotståndare i form och de som inte kallar sig feminister, har inte bara fel åsikt – ”de saknar en del av hjärnan”. Kanske kan även Kristoffer Triumfs återkommande och uppfordrande fråga till sina gäster i intervju-poden Värvet – huruvida man har ”hjärtat till vänster” – ses som ett trivialt exempel på samma behov av att säkerställa sin egen godhet/ frälsning genom att bekänna rätt åsikter.

Människan är en metafysisk varelse i den meningen att hon oundvikligen söker förankra sig själv och sina åsikter i någonting fast bortom vardagens flux. Utan metafysik reduceras frågor om rätt och fel till känslor. Trots talet om avförtrollning hävdade även Weber att all metafysik kokade ner till frågan om det fanns en mening med tillvaron, och i så fall, hur världen skulle behöva ordnas för att korrespondera med denna mening. Post-protestanter i amerikansk WASP-form, såväl som av vänster-liberal svensk modell – är trots sin sekulära och upplysta självbild – alltjämt och ofrånkomligt engagerade i metafysiska spekulationer. För att förstå sig själva behöver de dock, om Bottum har rätt, läsa kyrkohistoria.


För den som vill höra mer om Joseph Bottums bok rekommenderas dessa två föreläsningar.

 

Oupplyst om rättigheter

twitter_j2

Vad svarar man på ett så ytterligt historielöst påstående? Tämligen okontroversiellt vore väl att påpeka hur föreställningen om universella rättigheter har tydliga teologiska rötter (se t.ex. Gillespie, Badiou, Siedentop). Den senare, Oxford-filosofen Larry Siedentop, skrev nyligen träffande just om detta:

… liberalism rests on the moral assumptions provided by Christianity. It preserves Christian ontology without the metaphysics of salvation.” […] The foundation of modern Europe lay in the long, difficult process of converting a moral claim into a social status. It was pursuit of belief in the equality of souls that made the conversation possible. A commitment to individual liberty sprang from that. Combining the two values gave rise to the principle which more than any other has defined modern liberal thinking, the principle of ”equal liberty”. Yet it is far from clear that the Italian Renaissance did much to explore or develop that principle.

Larry Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism. (Harvard University Press, 2014), 338-9

Vidare kunde man kanske tillägga att det faktum att kyrkan lagt grunden för föreställningen om alla människors värde, och i förlängningen för det liberala rättighetstänkandet, inte förändras av att kristna utfört grymheter i Guds namn. Men nu är ju kyrkans relation till föreställningen om mänskliga rättigheter främst komplicerad av andra orsaker. Detta då man opererar med delvis inkompatibla språkvärldar – Kyrkans teologiska språk och liberalismens rättighets-språk. Den intressanta frågan, som alltför sällan ställs, är dock: Var kommer dessa rättigheter ifrån, och hur kom det sig att ingen var medveten om dem före franska revolutionen?

Om inte föreställningen om allas lika värde grundas i något bortom det rena tyckandet – om de inte bottnar i en verklighet djupare än pappret som deklarationen är skriven på – så är de ju egentligen bara vackert prat. Eller, som Alasdair MacIntyre uttryckte saken; mänskliga rättigheter är då att likställa med tron på enhörningar i den meningen att varje försök att bevisa förekomsten av sådana rättigheter har misslyckats.

Thomas Mann om den liberala teologin

MannNyligen utkom Thomas Manns roman Doktor Faustus i ny svensk lovordad  översättning. Romanen, som kan läsas som en allegori om Tredje rikets uppgång och fall, låter de centrala karaktärerna brottas med olika metafysiska dilemman som relaterar till centrala filosofiska och politiska diskussioner under det tidiga nittonhundratalet. Det är fantastisk läsning som både berör och bildar. Genom att redogöra för diverse excentriska lärare vars lektioner huvudkaraktärerna bevistar, avhandlas allt från musikteori till relationen mellan teologi, framsteg, och vetenskap, samt problemen med hegeliansk systembyggande metafysik. Manns alter ego ägnar även ett par sidor till kritik av såväl pietism som liberalteologi och dess tendenser att separera ”det religiösa” och ”det politiska”.

Enligt mitt förmenande är ”liberal teologi” en tulipanaros, en contradictio in adiecto. Kulturbejakande och villig att anpassa sig till det borgerliga samhällets ideal som den är degraderar den det religiösa till en funktion av den mänskliga humaniteten och diluerar det extatiska och paradoxala, som är så väsentligt för den religiösa anden, till etisk framstegsvänlighet. Det religiösa går inte jämt upp i det blott och bart etiska, och så blir följden att den vetenskapliga och den egentligt teologiska tanken åter går isär. Den liberala teologins vetenskapliga överlägsenhet är visserligen obestridlig, heter det nu, men dess teologiska position är svag, ty i dess moralism och humanism saknas insikten om den mänskliga existensens demoniska karaktär. Den är bildad, visserligen, men grund, och av den verkliga förståelsen för människans natur och livets tragik har den konservativa traditionen i grund och botten bevarat långt mer, heter det, varför den också har ett djupare, angelägnare förhållande till kulturen än den progressiva borgerliga ideologin. (s.133)

Om ni inte redan valt ut er sommarläsning rekommenderas Doktor Faustus å det varmaste – oavsett vad man tycker om ”liberal teologi”.

S:t Benedikt vs. S:t Dominikus?

st_benedict St.dominic

Dyster statistik över olika samfunds sjunkande medlemsantal har aktualiserat frågan om vilken strategi kristenheten skall välja för att åter kunna blomstra. I den svenska debatten diskuteras som bäst om kyrkan bör förbereda sig på en kommande vinter och söka värme vid andliga glödhögar. Eller, om  kyrkan bör stå i mer aktiv dialog med samhället, antingen genom att försöka omforma det till att återspegla en kristen samhällsvision, eller genom att ”sänka trösklarna” i syfte att bli mer ”relevant”.

I den motsvarande amerikanska debatten har på senare tid två idealtypiska alternativ figurerat. Det ena, som formulerats av den amerikanske skribenten Rod Dreher, har getts namnet ”det benediktinska alternativet”. Dreher har populariserat filosofen Alasdair MacIntyres tankar i After Virtue om att vänta på en ny S:t Benedikt (den munk som på 500-talet lade grunden för den västerländska klosterrörelsen).

What matters at this stage is the construction of local forms of community within which civility and the intellectual and moral life can be sustained through the new dark ages which are already upon us. And if the tradition of the virtues was able to survive the horrors of the last dark ages, we are not entirely without grounds for hope. This time however the barbarians are not waiting beyond the frontiers; they have already been governing us for quite some time. And it is our lack of consciousness of this that constitutes part of our predicament. We are waiting not for a Godot, but for another—doubtless very different—St. Benedict.*

Drehers tolkning av MacIntyre (som fått en del spridning), betonar odlandet av en motkultur som kan stå emot det omgivande samhällets värderingar, och framhåller vikten av små nära gemenskaper av likasinnade (intentional communities) som kan gestalta evangeliet.

Som en kontrast till det benediktinska alternativet har andra istället framhållit S:t Dominikus som ett ideal. Dominkanordens grundare gjorde sig känd för att med stor iver evangelisera och vederlägga villoläror. Han betonade vikten av välutbildade präster som med goda argument kunde argumentera för evangeliets offentliga sanning.

Men som så ofta när två alternativ ställs emot varandra uppstår försök att upplösa spänningen genom en tredje väg. Och visst, i flera fall bör kanske dessa båda alternativ inte ställas mot varandra, utan istället ses som kompletterande strategier att tillämpa beroende på omständigheterna. Sannolikt behöver allstå kyrkan vara både benediktinsk OCH dominikansk i den mening att bön, kontemplation och nära gemenskaper är förutsättningar för att troget kunna gestalta evangeliet i det offentliga rummet.

Men i vissa konkreta frågor är det mer oklart hur en kompromiss mellan de benediktinska och det dominikanska idealtypiska alternativen skulle se ut. Ta till exempel frågan om samkönade vigslar. Här skulle ”det benediktinska alternativet” möjligen innebära att man gav upp protesterna mot stater som anammar en äktenskapssyn som går emot den traditionellt kristna. Vägledda av orden: ”De utomstående är det väl inte min sak att döma? Själva dömer ni ju bara inom er egen krets (1 Kor 5:12), skulle ambitionerna i så fall begränsas till att gestalta en kristen sexualetiken till kyrkan och låta det övriga samhället styras av en liberal sexualetik. Mot en sådan strategi skulle möjligen ”det dominikanska alternativet” betona att ”sanningen är en”, och att kyrkan därför inte kan predika en sanning i kyrkan och en annan till det övriga samhället. Om kristen tradition menar att äktenskapet mellan man och kvinna är gott för hela mänskligheten, så finns enligt detta synsätt ett ansvar att även offentligt stå upp för det goda.

Konsekvensen av att olika kyrkliga gemenskaper inte förmår att tala med en röst när det gäller vår tids etiska frågor är, som den tyske kardinalen Kurt Koch framhållit, att den kristna rösten i samhället kommer att höras allt mindre. Det är således ett problem, som New York Times kolumnisten Ross Douthat uttryckte saken, om ”the ’universal’ church ends up teaching one thing about marriage in Berlin and another a little ways away in Warsaw (to say nothing of Lagos or Durban)”.

Att det finns olika åsikter om hur kyrkan skall gestaltas politiskt i den omgivande kulturen är förstås inget nytt. Men idag rör den brännande frågan kyrkans relation till en alternativ och övergripande samhällsvision – den politiska liberalismen. Denna utmaning kan formuleras som ett val mellan om kyrkan skall göra anspråk på att inrymma och ordna samhället, eller om den skall nöja sig med att inrymmas under liberalismen och vittna om sanningen från periferin. Annorlunda uttryckt, som alternativen formulerades i ett samtal mellan två av vår tids mer tongivande post-liberala politiska teologer, den anabaptistiskt influerade Stanley Hauerwas och den radikalortodoxe anglikanen John Milbank: Skall kyrkan sträva efter att vinna, eller efter att överleva?

SH: … I think the church always finds itself in tension with the world. And so, it is not like we ever got it right. I use broad historical analysis to help me give a diagnosis of the world in which I now have to negotiate being a Christian, but I don’t want to take it over. John wants to take it over!

LB: Do you want to respond there, John?

JM: Oh no. I definitely want to win, no question. It is absolutely right. There´s nothing wrong with winning. Just because Christianity is about peace, charity and humility, and so one doesn’t mean we don’t want to win. But precisely because we want those virtues to win we want them to prevail and to transform the world. That´s just the program of salvation as far as I am concerned. The church has suffered to long from a sort of false consciousness that turns loosing and the apparent inevitability of loosing into a kind of kenotic following of Jesus. It is not, it is a lie!

SH: I didn’t say I wanted to lose, I wanted to survive!

S:t Benedikt och S:t Dominikus, bed för oss!


* Alasdair MacIntyre, After Virtue. (University of Notre Dame Press, 1984), 263